התפתחות מקצועית

התפתחות מקצועית

התפתחות מקצועית

 התפתחות מקצועית ; 

מורים וגננות אקדמאים – התפתחות מקצועית לדרגות 2 - 3

מורה אקדמאי ילמד   120 שעות מתוך המתווה לפיתוח מקצועי לצורך  קידום לדרגות 2 – 3. ;

מורים וגננות אקדמאים – התפתחות מקצועית לדרגות 4 - 6

מורה אקדמאי ילמד   180  שעות מתוך המתווה לפיתוח מקצועי, לצורך  קידום לדרגות 4 – 6. ;

מורים וגננות אקדמאים – התפתחות מקצועית לדרגות 7 - 9

מורה אקדמאי המתקדם לדרגות 7 – 9  ילמד 210 שעות לקידום בדרגה שלמה בקורסים של 30/60 שעות

מורים וגננות לא-אקדמאים

מורה לא אקדמאי (מוסמך/ בכיר) בכל הדרגות מותק של 28 שנים ומעלה (ביום כניסת המוסד בו הוא עובד) ילמד 300 שעות ב-4 שנים . ;

סגני מנהלים ראשונים

סגן מנהל ראשון ילמד 70 שעות בשנה לפי  מתווה הסגנים  לצורך קידום בדרגה. להלן הנחיות לפיתוח המקצועי של הסגנים מתוך החוברת "פיתוח מקצועי לעובדי הוראה במסגרת "אופק חדש – מדיניות והנחיות ": בשנה הראשונה לתפקידו ילמד סגן המנהל קורסים ייעודיים הקשורים לתהליכי התפתחות ולמידה של 70 שעות: 60 שעות לימוד ו-10 שעות עבודה מעשית (פרקטיקום). מהשנה השנייה ואילךלתפקידו ילמד סגן המנהל בהיקף של 40 שעות בקורסים ייעודיים לפיתוח מקצועי ובנוסף 30 שעות במקצועות ההוראה שלו ו/או תכנית לפיתוח מקצועי בית ספרי אחת לדרגה, למעט  קורסים שהם יעדי המשרד וזאת בהתאם למתווה במדיניות ב"אופק חדש". סגן מנהל ששובץ בחצי דרגה (א+- ב1+- ג+ ) יהיה זכאי לקידום לדרגת ההשלמה הקרובה בתנאי שצבר 100 שעות פיתוח מקצועי (70 ש' בשנה +30 ש' בשנה נוספת) בקורסים יעודיים בהתאם למתווה המדיניות ב"אופק חדש". סגן מנהל שאינו בעל תואר אקדמי, ואשר מניין שנות הוותק שלו הוא 28 שנים ויותר, והוא אינו משלים תואר אקדמי, ילמד לצורך קידום מקצועי קורסים בהיקף מצטבר של 360 שעות בארבעים ושמונה חודשי עבודה, כדי לעבור מדרגה לדרגה ולא יותר מ-120 שעות בשנה. שעות אילו תלמדנה על פי הפרוט בסעיפים שלעייל, ושאר השעות מתוך המתווה המאושר לאופק חדש. לסגני מנהלים, הלומדים במסגרת "אבני-ראשה" בקורסי הכשרה לניהול, יחושבו 70 שעות לימוד בכל שנה לצורך קידום בדרגה. הקורס לסגני מנהלים, לקראת הכשרתם לניהול, יחל משעה 12:00 בצהריים ואילך. בשעות הבוקר יימצאו הסגנים בבית הספר. פירוט מתווה הסגנים מופיע בקישור הבא –http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/SganeyMenahalim/sganey_menahalim.htm 
מנהלי בתי ספר

מנהל בית ספר ילמד 70 שעות בשנה לפי  מתווה המנהלים לצורך קידום בדרגה. פירוט ההנחיות להתפתחות המקצועית  וללמידה של מנהלי בתי ספר מופיע במסמך הבא –http://www.avneyrosha.org.il/DevelopAndLearn/Pages/Default.aspx ;

גננות מתמחות

גננות מתמחות מחוייבות בהשתתפות במפגשי אשכול בהיקף של 30 שעות, שיוכרו להן לפיתוח מקצועי. ;

כלל הגננות

כלל הגננות חייבות בפיתוח מקצועי בהיקף של 30 שעות במסגרת האשכול במרחב הגיאוגרפי בהובלת הגננת המובילה. חובת השתתפות חלה על כלל הגננות , למעט גננות הלומדות לתואר השני. במסגרת זו תקיים המפקחת מפגשי "המפקחת וגננותיה" בהיקף של 12 שעות. ;

גננות מובילות

גננות מובילות חייבות בהשתתפות בהשתלמות המיועדת להן בהיקף של 30 שעות שיוכרו לפיתוח המקצועי. הנחיה והובלה באשכול לא ייחשבו כשעות לפיתוח מקצועי לגננת המובילה. ;

בחירה אישית

כל גננת רשאית להשתתף בקורסים נוספים של פיתוח מקצועי, המקיימים במרכזי הפסג"ה בהתאם לבחירת הגננת ובהלימה לצרכיה המקצועיים ובחינתם מול הפיקוח. המפקחות על גני הילדים במחוזות יתוו את תהליכי הפיתוח המקצועי של הגננות. המתווה לפיתוח מקצועי של גננות חט"צ יהיה כשל מורות ב"אופק חדש" בתיאום עם מנהל/ת בית הספר והמפקח/ת.   

מסגרות לפיתוח מקצועי

המסגרות בהן ניתן ללמוד תוכניות לפיתוח מקצועי, המוכרות לקידום בדרגה :

מרכזי פיתוח סגלי הוראה של משרד החינוך (פסג"ה).

מרכזים ארציים של משרד החינוך – שלומי (הוראת מדעים וטכנולוגיה), בית יציב (מקצועות היהדות, הרוח והחברה)

מכללות אקדמיות לחינוך ומוסדות אקדמיים, המוכרים ומפוקחים ע"י המל"ג. יש לקבל אישור מיוחד מהמפקח על ההשתלמויות במחוז טרם הרישום לקורס.

קורסים של הסתדרות המורים וארגון המורים, המאושרים לאופק חדש על ידי משרד החינוך.

  לימודים לתארים, תעודות ופרסומים

קבלת תעודת זכאות לתואר שני/ שלישי  מזכה ב-עד  120  שעות לפיתוח מקצועי למורים / עד 140  שעות לפיתוח מקצועי לסגני מנהלים ראשונים ולמנהלים. השעות נצברות לקידום בדרגה. פרסומים יוכרו לשעות לפיתוח מקצועי . לאישור השעות יש להגיש בקשה לועדת פרסומים במטה כ"א בהוראה. הקלדת הזכאות תיעשה על ידי יחידת כ"א בהוראה במחוז. עובד הוראה הלומד לתעודת הוראה  בעת היותו ב"אופק חדש", יוכרו לו 60 שעות לפיתוח מקצועי עם הצגת הזכאות לתעודה. לימודי הרחבת הסמכה – במסגרות להרחבת הסמכה שבהן נמשכים הלימודים שנתיים ויותר והיקפם לפחות 240 שעות, יוכרו לעובד ההוראה 120 שעות לכל התכנית אם עמד בכל דרישות הקורס. ;

התפתחות מקצועית בשנת שבתון 

בחירת השתלמויות היא על פי תקנון הקרן עובד הוראה, המתקדם לדרגות  2 – 6, הנמצא בשנת שבתון  יוכל ללמוד עד 180 שעות לפיתוח מקצועי. עובד הוראה המתקדם לדרגות 7 – 9 הנמצא בשנת שבתון / סגן מנהל ראשון/ מנהל יוכל ללמוד עד 210 שעות לפיתוח מקצועי עובדי הוראה, הלומדים לתואר מתקדם בשנת שבתון וטרם סיימו את הלימודים, יזוכו ב-180/210 שעות בהתאם לדרגתם עם הצגת גליון ציונים ולא יזוכו בסיום התואר על שעות נוספות על לימודים אלו. הקורסים יהיו מתוך המסלולים הבאים:

השתתפות בקורסים מתוך מתווה התוכניות להתפתחות מקצועית של משרד החינוך בתיאום מנהל בית הספר.

לימודים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג (אוניברסיטאות ומכללות לחינוך).

הלימודים יהיה מתוך מסלולים ללימודי תואר בהלימה לעבודתו החינוכית של עובד ההוראה. עובד ההוראה לא חייב להיות תלמיד מן המניין לתואר.

קורסים במוסדות של המל"ג אשר קבלו מראש אישור של המפקח המחוזי להתפתחות מקצועית, והינם תואמים למתווה.

קורסים שקיבלו אישור מראש בבית הספר להשתלמויות של הסתדרות המורים.

ניתן להעביר רק 90/105 שעות במעבר מדרגה לדרגה. עובד הוראה הנמצא בחצי שנת שבתון, יוכל ללמוד עד  90/ 105 שעות בשנת השבתון. ;

מידע חשוב נוסף


מתמחים יכולים לצבור 30 שעות לקידום בדרגה במסגרת השתלמות בית-ספרית במהלך שנת ההתמחות. בשנה זו עליהם להשתלם בסדנת סטאז' אשר לא מוכרת לקידום בדרגה.

מורה בשנה ראשונה מחוייב ללמוד ב"סדנת תמיכה למורים מתחילים באופק חדש", במכללה להכשרת  עובדי הוראה. סדנה זו תוכר ל-30 שעות לצורך פיתוח מקצועי וקידום בדרגה.

השתלמות מוסדית, שאינה מוכרת לקידום מקצועי, תתקיים אך ורק במהלך שעות השהייה המוקצות לישיבות.

החל מתשע"ח עובד הוראה יהיה זכאי שלוש פעמים ,כל פעם בדרגה אחת,   לא ללמוד 30 שעות (עיקרון הרצף) והן יחשבו לו לפז"ן. זאת בתנאי שלא היו שנתיים רציפות בהן לא למד.

חובה על המורה לוודא, טרם הרישום לקורס, שהקורס מוכר לקידום על פי מתווה "אופק חדש". במקרה של ספק יש לקבל אישור בכתב מהמפקח על ההשתלמויות על ההכרה בקורס ל"אופק חדש" לפני ההרשמה לקורס. עובד ההוראה יוכל לבחור בהיקף השעות שירצה ללמוד בכל שנה, מתוך סך השעות הנדרשות לקידום. השעות תהיינה ממתווה אופק חדש.

 

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד