מבנה שבוע העבודה ושעות עבודה

מבנה שבוע העבודה ושעות עבודה

מבנה שבוע העבודה ושעות עבודה

מבנה שבוע עבודה למורות (לא אימהות)

מבנה שבוע העבודה (במשרה מלאה – 100%)
למורה בבית ספר יסודי ולגננת בחטיבה הצעירה (חט"צ)
26 שעות פרונטליות, 5 שעות פרטניות, 5 שעות שהייה – 36 שעות
למורה בחטיבת הביניים
23 שעות פרונטליות, 4 שעות פרטניות, 9 שעות שהייה – 36 שעות
למורה שילוב ולעובד הוראה בתפקיד פרא-רפואי בבית ספר יסודי
26 שעות פרונטליות, 3 שעות פרטניות, 7 שעות שהייה – 36 שעות
למורה שילוב ולעובד הוראה בתפקיד פרא-רפואי בחטיבת הביניים
23 שעות פרונטליות, 2 שעות פרטניות, 11 שעות שהייה – 36 שעות
למורה שילוב/ עובד הוראה פרא-רפואי – זמן המעבר מבי"ס לבי"ס ייחשב לזמן שהיה.

מבנה שבוע העבודה של מורה, המועסק בחלקיות משרה, מופיע בטבלאות שבוע העבודה :
טבלת שבוע העבודה למורה בבי"ס יסודי
טבלת שבוע העבודה למורה בחט"ב
טבלת שבוע העבודה למורה שילוב ופרא-רפואי בבי"ס יסודי
טבלת שבוע העבודה למורה שילוב ופרא-רפואי בחט"ב

מבנה שבוע העבודה למורות אימהות:

מורה אם / גננת אם בחט"צ, העובדת בהיקף כולל של 79% / 80% משרה ומעלה, זכאית להפחתת שעה מהשעות הפרונטליות ושעה משעות השהיה.

טבלאות שבוע העבודה למורות אימהות –
בית ספר יסודי
טבלת שבוע עבודה למורות אימהות עד גיל 50 – יסודי
טבלת שבוע עבודה למורות אימהות בגילאי 50-55 – יסודי
טבלת שבוע עבודה למורות אימהות מגיל 55 ומעלה – יסודי
טבלת שבוע עבודה למורות אימהות שילוב ופרא רפואיים עד גיל 50 – יסודי
טבלת שבוע עבודה למורות אימהות מורות שילוב ופרא-רפואיים בגילאי 50-55 – יסודי
טבלת שבוע עבודה למורות אימהות שילוב ופרא-רפואיים מגיל 55 – יסודי

חטיבת ביניים
טבלת שבוע עבודה למורות אימהות עד גיל 50 – חטיבת ביניים
טבלת שבוע עבודה למורות אימהות בגילאי 50-55 – חטיבת ביניים
טבלת שבוע עבודה למורות אימהות מגיל 55 ומעלה – חטיבת ביניים
טבלת שבוע עבודה לאימהות מורות שילוב ופרא-רפואיים עד גיל 50 – חטיבת ביניים
טבלת שבוע עבודה לאימהות מורות שילוב ופרא-רפואיים בגילאי 50-55 – חטיבת ביניים
טבלת שבוע עבודה לאימהות מורות שילוב ופרא-רפואיים מגיל 55 – חטיבת ביניים
מספר השעות שיש להפחית מופיע בטבלאות מבנה שבוע העבודה.

מבנה שבוע עבודה לאחר חופשת לידה ("שעות הנקה")
מורה / גננת חט"צ לאחר חופשת לידה, העובדת בהיקף של 90% משרה ומעלה, זכאית להפחתת שעות השהייה שלה על פי הטבלה הרלוונטית למורות אמהות למשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה על פי חוק ואח"כ תעבוד במתכונת של מורה אם / גננת אם בחט"צ.

מורה / גננת חט"צ לאחר חופשת לידה , העובדת בהיקף של 80% – 90% משרה, תעבוד על פי טבלת מבנה שבוע העבודה למורות אמהות, המתאימה לגילה ולשלב החינוך בו היא עובדת. זאת- למשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה על פי חוק ואח"כ תמשיך לעבוד במתכונת של מורה אם / גננת אם בחט"צ.

מבנה שבוע עבודה למורים מגיל 50 ומעלה
מורה קיים מגיל 50 ומעלה (בהיקפי משרה גבוהים) זכאי להפחתה של 2 שעות מהשעות הפרונטאליות.
מורה קיים מגיל 55 ומעלהזכאי (בהיקפי משרה גבוהים) להפחתה של 4 שעות עבודה – 3 שעות פרונטאליות ושעה אחת פרטנית. דין גננת בחט"צ כדין מורה.
בהיקפי משרה נמוכים יותר, ישנה הפחתה יחסית לפי טבלאות מבנה שבוע העבודה של מורים בבית ספר יסודי ובחטיבת הביניים
מורה חדש מגיל 50 ומעלה זכאי להפחתת 2 שעות .

שעות פרטניות
מורה במשרה מלאה בבי"ס יסודי יעבוד באופן פרטני 5 שעות שבועיות ובחט"ב 4 שעות שבועיות.
בשעה פרטנית יש לעבוד עם קבוצת תלמידים המונה עד 5 ילדים – בחינוך הרגיל.
בשעה פרטנית יש לעבוד עם קבוצת תלמידים המונה עד 3 ילדים – בחינוך המיוחד.
ניתן לשבץ שעה פרטנית בשעות רוחב, שבהן כלל תלמידי הכיתה מפוצלים לשיעורים פרטניים.
כמו כן מורה אם ומורים בבתי ספר הפועלים לפי חוק יוח"א חמישה ימים בשבוע, יוכלו ללמד שעות פרטניות כשעות רוחב (מורה אם תוכל ללמד 2 שעות מתוך 5 השעות הפרטניות כשעות רוחב).
במקרה בו השעה הפרטנית ניתנת כשעת רוחב, חובה שהשיעור הפרטני יינתן באותו תחום הדעת הנלמד באותה השעה בכיתה.
אין לבצע שעת מילוי מקום בשעה פרטנית.

שעות ניהול כיתה
2 מתוך השעות הפרטניות יקדיש מחנך הכתה לניהול כתתו עם תלמידים או ללא תלמידים על פי שיקול דעתו הבלעדי.

שעות שהייה
משך שעת שהייה זהה לשעה פרטנית ולשעה פרונטאלית.
שעות השהייה מיועדות ל:
1. לישיבות עם מנהל בית הספר ו/או לישיבות צוותים מקצועיים יוקדשו עד שעתיים משעות השהייה (בבית הספר היסודי) ועד 4 שעות משעות השהייה (בחטיבת הביניים).
2. הכנת חומרי למידה ולתכנון הוראה.
3. מפגשים פרטניים עם ההורים.
4. בדיקת עבודות ומבחנים.
שעת שהיה משמשת גם למילוי התפקיד של ממונה שכבה.
• אין לכפות על מורה שעת מילוי מקום על חשבון שעת שהייה .
• מנהל בית הספר לא יחרוג מהשעות המיועדות לישיבה.
• לא ניתן לקיים השתלמות מוסדית המוכרת לפיתוח המקצועי על חשבון שעות שהייה.

פעילות בית ספרית
עובד הוראה יכול לנצל עד 18 שעות בכל מחצית שנת לימודים לפעילויות כלהלן ולקבל עבורן תשלום נוסף:
1. אסיפה בית ספרית כללית (עד 4 שעות במחצית)
2. אסיפת הורים וילדים (עד 8 שעות במחצית)
3. מסיבה נושאית , מסיבת סיום וכד' (עד 6 שעות במחצית)

• עובד הוראה המבצע פעילות בית ספרית ביום החופשי יהיה זכאי לתמורה.
• אין להעביר שעות פעילות בית ספרית ממחצית למחצית.
• אין לדווח על מספר שעות קטן מזה שבוצע בפועל על ידי המורה.
• אין לבצע על חשבון השעות הנוספות ישיבות פדגוגיות או פעילויות אחרות מאלו המפורטות בהסכם.
• אין לדרוש ממורה לבצע יותר מ-18 שעות פעילות בית ספרית במחצית שנת לימודים אחת.

פעילויות נוספות
מנהל יכול לבקש ממורה לבצע מטלות בבי"ס במסגרת תפקידיו (לפי המפורט בחוזר מנכ"ל) מעבר לשעות עבודתו. שעות בהן מתבצעת פעילות זו יתקזזו משעות שהייה של המורה באותו חודש.

פיזור יחידת העבודה
מורה במשרה מלאה יעבוד 5 ימים בשבוע.
בבית ספר בו עבדו 5 ימים בשבוע בלבד, ניתן לרכז משרה מלאה ב-4 ימים בהסכמת המנהל.

פיזור ימי עבודה למורה המועסק בחלקיות משרה:
85% – 100% ב-5 ימים.
70% – 84% ב-4 ימים.
50% – 69% ב-3 ימים.
• אין לשלב במערכת "חלונות" ו "דלתות".
• אין לקיים כל פעילות לאחר שעות העבודה הרגילות, שאינה מתוגמלת כשעות פעילות בית ספרית ("שעות נוספות").

שעון נוכחות

• מורים יכולים להחתים כרטיס נוכחות רק מהשעה 07:45.
• מנהל וסגן מנהל ראשון יכולים להחתים כרטיס נוכחות החל מהשעה 07:00.
• שעות העבודה של עובד ההוראה ייספרו על פי מערכת השעות שלו, שנקבעה על ידי הנהלת בית הספר.
• מספר השעות ביום העבודה נקבע על פי מערכת הצלצולים בבית הספר.
• במקרה של חריגה ממערכת השעות הקבועה ידווח המנהל על השינוי על פי הנהלים של משרד החינוך.
• לא ניתן להעביר שעות עבודה מיום אחד למשנהו, למעט שעת שהייה, שבמקומה ביצע המורה מילוי מקום (בגין שעה זו יקבל תשלום).

מילוי מקום
יש להבחין בין מורה ממלא מקום לתקופה העולה על חודש ימים – עובד לפי שעות שבועיות הכוללות שעות פרונטליות, שעות פרטניות ושעות שהיה (סעיף 13 בהסכם) לבין מורה ממלא מקום לתקופה קצרה מחודש ימים – עובד שעות פרונטליות בלבד (סעיף 29 בהסכם).
• שעת מילוי מקום תיעשה על חשבון שעת שהייה ובהסכמת המורה.
• אין לבצע שעת מילוי מקום על חשבון שעת הוראה פרטנית או פרונטלית.

 

העסקת עובד הוראה כממלא מקום לתקופה העולה על חודש ימים

 

 
מילוי מקום של עובד הוראה הרפורמה  מילוי מקום של עובד הוראה ברפורמה 
*ממלא המקום עובד במסגרת הרפורמה  מילוי המקום יהיה בתנאי הרפורמה – הרחבת משרה ב"אופק חדש" מילוי המקום יהיה בתנאי הרחבת משרה ב"אופק חדש" ברפורמה
* ממלא המקום אינו עובד במסגרת הרפורמה  מילוי המקום יהיה בתנאי הרפורמה חלק מהמשרה יהיה ב"אופק חדש" מילוי המקום יהיה שלא הרחבת משרה ב"עולם ישן" בתנאי הרפורמה
* ממלא המקום אינו עובד בשירות המדינה מילוי המקום יהיה בתנאי הרפורמה מילוי המקום יהיה שלא הרחבת משרה ב"עולם ישן" בתנאי הרפורמה

 

* ממלא מקום ל – 3 חדשים בלבד, אשר נעשתה לו המרת שכר ל"אופק חדש" , ישוב לעבוד בעולם הישן    בתום תקופת מילוי המקום.

 

העסקת עובד הוראה כממלא מקום לתקופה קצרה מחודש ימים

מילוי מקום של עובד הוראה ברפורמה
מילוי מקום של עובד הוראה לא ברפורמה  
*ממלא המקום עובד במסגרת הרפורמה  תעריף שעת מילוי מקום על פי הרפורמה תעריף שעת מילוי מקום על פי רפורמה
* ממלא המקום אינו עובד במסגרת הרפורמה  תעריף שעת מילוי מקום על פי הרפורמה תעריף שעת מילוי מקום לא על פי רפורמה
* ממלא המקום אינו עובד בשירות המדינה תעריף שעת מילוי מקום שלא בתנאי הרפורמה תעריף שעת מילוי מקום שלא על פי הרפורמה
* ממלא המקום הינו מורה חדש תעריף שעת מילוי מקום על פי הרפורמה תעריף שעת מילוי מקום על פי רפורמה
*ממלא מקום לתקופה קצרה מחודש ימים – יעבוד רק בשעות פרונטליות

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד