גננות באופק חדש

גננות באופק חדש

גננות באופק חדש

הצטרפות ל"אופק חדש"

גננת קיימת אקדמאית (לפי הגדרת משרד החינוך) ב"גן עצמאי" תצטרף ל"אופק חדש" כאשר הגן בו היא עובדת יצטרף ל"אופק חדש". עד תשע"ב – גננת שעבדה במסגרת אופק חדש ועברה לגן שלא באופק חדש, יצאה ממסגרת ההעסקה של אופק חדש כל עוד הגן לא עבר לאופק חדש. מתשע"ב ואילך – גננת שנמצאת באופק חדש ועוברת לעבוד בגן שאינו באופק חדש, תמשיך להשתכר לפי תנאי אופק חדש והיקף משרתה יהיה כדלהלן – מס' שעות העבודה עם ילדי הגן לפי השעות טרם אופק חדש לחלק לבסיס המשרה של גננת באופק חדש גננת קיימת לא אקדמאית (לפי הגדרת משרד החינוך) עם ותק לשכר של עד 27 שנים (כולל) תצטרף ל"אופק חדש" אם היא מלמדת בגן אשר נכלל באופק חדש ומתחייבת להשלמת תואר ראשון תוך ארבע שנים ממועד הצטרפותה לאופק חדש (סעיף 51 א'). גננת שלא תתחייב ללימודים לתואר ראשון, תמשיך ללמד בגן שנכנס ל"אופק חדש" ותעבוד משעה 7:55 עד 14:00 (כמו גננות שמצטרפות ל"אופק חדש"), אך שכרה ישולם על פי כללי ה"עולם הישן" ותקבל תוספת שכר על תוספת שעות העבודה. גננת קיימת לא אקדמאית עם ותק לשכר של 28 שנים ומעלה תצטרף ל"אופק חדש" אם תלמד בגן אשר נכלל ב"אופק חדש", ללא התניה של השלמת תואר ראשון (סעיף 51 ב').

גמול ניהול למנהלות גן

(1) שיעורי גמול הניהול של מנהלות גן (כולל גננות בגנים צמודים) ישונו ברפורמה ויהיו כדלהלן:

גננת קיימת גננת חדשה שיעור הגמול
בעלת ותק בניהול של עד 5 שנים (כולל) בדרגה 1 עד 2 17%
בעלת ותק בניהול של 6 עד 10 שנים (כולל) בדרגה 3 עד 4 20%
בעלת ותק בניהול מעל 10 שנים בדרגה 5 עד 9 21%
 

(2) יתר הכללים בעניין גמול ניהול, לרבות כללי הזכאות לגמול, ימשיכו לחול ללא שינוי .
גננת מנהלת גן שיש לה גמול ניהול נגרר ומפסיקה להיות מנהלת גן במעבר ל"אופק חדש",
הזכאית, בחודש הקובע, לתשלום גמול ניהול נגרר או גמול ייעוץ נגרר בשכרה, תהיה זכאית, גם בהעסקה בתנאי הרפורמה, לגמול ניהול נגרר או לגמול ייעוץ נגרר (לפי העניין), המחושבים כדלהלן:
(1) הסכום השיקלי של הגמול הנגרר יוכפל במקדם ההמרה של המורה הקיים (
Y);
(2) הסכום המתקבל בסעיף-קטן (א) יומר לתוספת אחוזית, כשיעור משכרו המשולב החדש של המורה, בהתאם לחלקיות משרתו בחודש הקובע.

שעות העבודה של גננות בגן (לא במסגרת חט"צ)

מנהלת גן ב"אופק חדש" עובדת בימים א'-ה' מ-7:55 עד 14:00 וביום ו' מ-7:55 עד 12:45 (בסיס משרה של מנהלת גן הוא 30.4 שעות שבועיות)
גננת אם זכאית להפחתה של יום בשבועיים (יום חופשי נוסף אחת לשבועיים). גננת שלא תממש הפחתה בשעות העבודה – תקבל תוספת של 10%.
גננת מגיל 50 עד גיל 55 יכולה זכאית להפחתת שעתיים מבסיס המשרה שלה.
גננת ותיקה מגיל 55 ומעלה זכאית להפחתת ארבע שעות מבסיס המשרה שלה
גננות, הזכאיות לשעות גיל, תוכלנה לממש את זכותן להפחתת שעות גיל בדרכים שהיו נהוגות עד כה.
גננת משלימה עובדת בימים א'-ה' מ-7:55 עד 14:00 וביום ו' מ-7:55 עד 12:45 .
גננת משלימה, העובדת 5 ימים בשבוע, תמשיך לקבל 90% מהשכר בגין העסקה במשרה מלאה (בסיס משרה של גננת משלימה הוא 33.8 שעות שבועיות).
על גננת משלימה, המועסקת בחלקיות משרה, ימשיכו לחול הכללים הקיימים בעניין חישוב שכרה והיקף משרתה.
הכללים לגבי שבוע העבודה של גננות אם וגננות עם שעות גיל חלים גם על גננות משלימות.

שעות העבודה של גננות בגן יוח"א

מנהלת גן יוח"א ב"אופק חדש" עובדת 3 ימים מלאים (מתוך הימים א'-ה') מ-7:55 עד 16:00 וביום ו' מ-7:55 עד 12:05 (בסיס משרה של מנהלת גן הוא 30.4 שעות שבועיות)
גננת אם תקבל תוספת של 10% להיקף משרתה ולא תפחית שעות עבודה.
גננת מגיל 50 עד גיל 55 תקבל תוספת של 6% להיקף משרתה ולא תפחית שעות עבודה.
גננת קיימת מגיל 55 ומעלה תקבל תוספת של 12% להיקף משרתה ולא תפחית שעות עבודה.
גננת משלימה עובדת ארבעה ימים מלאים (מהימים א'-ה') מ-7:55 עד 16:00.
בסיס משרתה של גננת משלימה הוא 33.8 שעות שבועיות.

הכללים לגבי התוספת להיקף המשרה של גננות אם וגננות עם שעות גיל ביוח"א חלים גם על גננות משלימות.

שעות העבודה של גננות בגן חינוך מיוחד

יום הלימודים בגני הילדים יוארך בארבעים דקות באופן הבא:
בגני חינוך מיוחד, שסיימו את יום הלימודים בשעה 13:20, יום הלימודים יחל בשעה 7:55 ויסתיים ב-14:00 (הגננת תעבוד מ-7:55 עד 14:00)
בגני חינוך מיוחד, שסיימו את יום הלימודים בשעה 14:30, יום הלימודים יחל בשעה 7:55 ויסתיים ב-15:10 (הגננת תעבוד מ-7:55 עד 15:10).
בגני חינוך מיוחד שסיימו את יום הלימודים בשעה 16:00 או 16:45, יום הלימודים לא יוארך, הגננות תוספנה ארבעים דקות לאורך היום בחפיפה.
בסיס המשרה של מנהלת גן הוא 30.4 שעות שבועיות.
גננת אם תקבל תוספת של 10% להיקף משרתה .
בסיס המשרה של מנהלת גן מגיל 50 עד גיל 55 הוא 28.4 שעות שבועיות.
בסיס המשרה של גננת משלימה הוא 33.8 שעות שבועיות.
בסיס המשרה של גננת משלימה מגיל 50 עד גיל 55 הוא 31.8 שעות שבועיות.
בסיס המשרה של גננת משלימה קיימת מגיל 55 ומעלה הוא 29.8 שעות שבועיות.
הכללים לגבי התוספת להיקף המשרה של גננות אם חלה גם על גננות משלימות

שעות פעילות גן

גננת המועסקת בתנאי אופק חדש, תהיה זכאית לתשלום תמורה עבור ביצוע פעילויות גן בשיעור של 125% כפול ערך שעה.
שעות פעילות גן יוקצו לגננות בהתאם לצרכי הגן, ולא יותר מ-18 שעות בכל מחצית שנת לימודים.
פעילויות גן כוללות:
ישיבות צוות
אסיפת הורים וילדים פרטנית
פעילות לאחר שעות הגן
ביצוע שעות פעילות גן יהיה בהתאם לתוכנית עבודה שתוכן ע"י הגננת בתחילת כל מחצית של שנת לימודים ושתאושר על ידי המפקחת על הגן. גננת המבצעת פעילות גן ביום החופשי שלה, תהא זכאית לתמורה בשיעור 125% כפול ערך שעה.
תשלום התמורה עבור ביצוע שעות פעילות גן מותנה בדיווח הגננת על ביצוע השעות ובאישור המפקחת על הגן לתוכנית העבודה בשעות פעילות הגן.

חגיגות בגן

הלימודים בגן, יסתיימו בשעה הרגילה, גם בימים בהן מתקיימות מסיבות, פרט למסיבת פורים בבוקר (ללא הורים). ביום זה יסתיימו הלימודים בשעה 12:00
בגנים שאינם באופק חדש, ההסכמים הישנים תקפים.

שעות עבודה של מנהלות אשכולות גנים (כולל מנהלות אשכולות גנים בחינוך המיוחד)

מנהלות אשכולות גנים יועסקו במשרה מלאה בת 34 שעות שבועיות.
לא תתאפשר העסקת מנהלות אשכולות גנים בחלקיות משרה והן לא תוכלנה לעבוד גם בתפקידי הדרכה באשכול מעבר לניהול האשכול. שבוע העבודה של מנהלות אשכולות גנים יהיה כדלהלן –

מספר גנים באשכול שעות פרונטאליות שעות לניהול האשכול סה"כ
ו/ או שעות הדרכה/ העשרה עם ילדי הגן
4 26 8 34
5 24 10 34
6 22 12 34
7 20 14 34
8 18 16 34
9 16 18 34
10 14 20 34

שעות העבודה של גננות בחט"צ

גננות בחט"צ עובדות לפי מבנה שבוע העבודה של מורים בבי"ס יסודי באופק חדש:
26 שעות פרונטאליות, 5 שעות פרטניות ו-5 שעות שהייה למשרה מלאה.
כלל ילדי הגן ילמדו בימים א' – ה' עד שעה 14:00 וביום ו' עד 12:45
הכללים לגבי גננת-אם בחט"צ זהים לתנאים של מורה-אם בבי"ס יסודי -גננת אם זכאית להפחתת שעות (אם היא עובדת בהיקף כולל של 79% משרה ומעלה ) על-פי 
טבלאות מבנה שבוע העבודה של מורות אם בבי"ס יסודי. גננת חט"צ מגיל 50 ומעלה זכאית להפחתה של 2 שעות משעות הפרונטאליות וגננת מגיל 55 ומעלה זכאית להפחתה של 3 שעות מהשעות הפרונטאליות ושעה אחת מהשעות הפרטניות בהיקפי משרה גבוהים. בהיקפי משרה נמוכים יותר ישנה הפחתה יחסית לפי טבלת מבנה שבוע העבודה של מורים בבי"ס יסודי.

שעות העבודה של גננות שילוב/ עובדות פרא-רפואיות באופק חדש

גננות שילוב/ עובדות פרא-רפואיות משובצות במתי"אות ולא בגני הילדים ומועסקות כמו מורות שילוב. זמן הנסיעות במעבר מבית ספר לבית ספר או מגן לגן הוא על חשבון שעות השהייה ולא מוריד מכמות השעות הפרונטאליות והפרטניות שעליהן לבצע.

פיתוח מקצועי של גננות ב"אופק חדש"

גננות חדשות בשנה שלאחר ההתמחות בהוראה, ילמדו בקורס להתפתחות המקצועית במכללות לחינוך, בהיקף של 60 שעות, הכולל 40 שעות קורס לגננות מתחילות ו-20 שעות לצורך ליווי אישי ע"י גננת מלווה.
גננות, המצטרפות ל"אופק חדש" ילמדו בקורס בהיקף של 60 שעות כדלקמן:
תכנית לפיתוח מקצועי בהיקף של 30 שעות
תוכנית לפיתוח מקצועי לגננות מצטרפות חדשות ל"אופק חדש" בהיקף של 30 שעות, שנועדה לאפשר לגננות כניסה והטמעה של אופק חדש כתהליך התחדשות בגן.
גננות ב"אופק חדש" ילמדו 60 שעות בהתאם למדיניות האגף לחינוך קדם יסודי.

גננות המתקדמות לדרגות 2 -3, נדרשות ללמוד 120 שעות לקידום בדרגה.
גננות, המתקדמות לדרגות 4 – 6, נדרשות ללמוד 180 שעות לקידום בדרגה.
גננות המתקדמות לדרגות 7 – 9, נדרשות ללמוד החל מתשע"ג במתווה לדרגות הגבוהות בהיקף של 210 שעות הכולל שני קורסים של 75 שעות (150 שעות), המיועדים לגננות בדרגות הגבוהות
ו-60 מתוך המתווה לדרגות 2 – 6.

המפקחות על גני הילדים במחוזות יתוו את תהליכי הפיתוח המקצועי של הגננות.

המתווה לפיתוח מקצועי של גננות חט"צ יהיה כשל מורות ב"אופק חדש" בתיאום עם מנהל/ת בית הספר והמפקח/ת.

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד