עצמאות לדוגמה
עצמאות לדוגמה

עצמאות לדוגמה
ניסוי חינוכי שנערך במסלול לגיל הרך במכללת אפרתה*
צוות המורים והמדפים:
ד"ר דוד ברודי, מרים בנר, אורה זיונץ, הינדי כהן, אביגיל פרידמן.

 

מבוא אחת הבעיות המעסיקות את צוות הגיל הרך במכללת "אפרתה" היא -  כיצד להכשיר את הסטודנטיות לגלות רגישות לרמת התפתחותו של הילד ולצרכיו ובהתאם לכך לפתח תְכָני לימוד. מחקרים אחרונים מראים שדרכי הוראה המותאמות לרמת התפתחות הילדים Developmentally Appropriate Practice)בקיצור .D.A.P) מקדמות את הילדים ותורמות לפיתוח דרכי למידתם1.
מבין עקרונות ה-
D.A.P2 ראוי לציין את העקרונות הבאים:
 -  ילדים צריכים להיות שותפים פעילים בתהליך הלמידה. העיסוק בחומרים קונקרטיים תורם להבנה טובה יותר.
 -  ילדים לומדים מחוויות משמעותיות המבוססות על מאגר התנסויותיהם.
 -  פעילויות למידה, כגון: חקר ופתרון בעיות, הן חוויות למידה מומלצות.
יש נושאים שהמסגרת החינוכית מחייבת ללמוד אותם, כגון אלה הקשורים לחגים ולמעגל השנה. נושאים אלה כוללים רקע היסטורי המבוסס על תפיסת מושג זמן היסטורי שהוא כידוע מעורפל בגיל הרך.
יום העצמאות מהווה דוגמה ייחודית מבין החגים. חג זה הוא חג חדש יחסית, שחלק מהרקע ההיסטורי שלו אינו רחוק בזמן. עדיין חיים סבים וסבתות של הילדים שזוכרים את המאורעות של קום המדינה. סיפוריהם של אלה עושים חלק זה של ההיסטוריה קרוב יותר ונגיש יותר. אך עדיין נותר גם חלק היסטורי רחוק -  הכוונה להבטחת ה' את ארץ-ישראל לאבות.
בצוות הוחלט לפתח את נושא 'זכותנו לחיות בא"י בתוקף הבטחת ה' לאבותינו'. המהווה דוגמה גם מצד ההיבט הערכי והדתי. השתדלנו להציע דרכים המשתפות והמפעילות את הילדים על-פי העקרונות של
D.A.P .
המטרות עיסוקנו בנושא במסגרת הכשרת גננות ומורות לגיל הרך במכללת אפרתה התמקד במטרות הבאות:
 -  להביא למודעות הסטודנטיות את הצורך בהתאמה בין רמת התפתחות הילד לתוכן הנלמד.
 - להכשיר את הסטודנטיות לפתח יחידות לימוד לקבוצה קטנה, בהתחשב בצורכי הילד וברמת התפתחותו.
הצענו מערך פעילות לקבוצה קטנה שהסטודנטיות התבקשו להפעיל בגן האימונים. המערך כלל:
 -  זיהוי מקומות מוכרים לילדים בא"י ויצירת קשר בין מקומות שנזכרו בסיפורי התורה לבין מקומות מוכרים בימינו. שימוש במפת א"י. סמון מקומות במדבקות צבעוניות. 
השמעת פסוקים מהחומש המזכירים את הבטחת ה' לאבות (ראו מערך הפעילות, נספח) מהלך הניסוי במחקר השתתפו 25 סטודנטיות ממסלול הגיל הרך שנה ב' ו-14 כיתות גן. בכל כיתת גן בחרה הסטודנטית שישה ילדים שהשתתפו בלימוד היחידה. הפעילות ארכה 20-10 דקות.
בקורס הדידקטיקה במכללה התקיימה שיחה מקדימה בהוראת הנושא "זכותנו לארץ -  הבטחת ה' לאבות".
הסטודנטיות ניתחו את המערך על היבטיו השונים ובדקו את הרציונל בהכנתו. בשיחה הביעו חלק מהסטודנטיות חשש משימוש במפה. הן לא האמינו שילדי הגן יתמצאו במפה וחשבו שהילדים יתקשו להבין אותה.
כל סטודנטית בשנה ב' לימדה את היחידה בקבוצה קטנה בגן האימונים שלה. היא עשתה זאת כפי שתוכנן, כולל שימוש במפה. לאחר הפעילות כתבה כל סטודנטית דו"ח משוב על הפעילות ולאחר-מכן התקיימה שיחת משוב וסיכום במסגרת קורס הדידקטיקה.
כלי הניסוי כלי המחקר היה דף עיבוד דו"חות המשוב של הסטודנטיות. המשוב כלל מספר פריטים (נספח 2).
שלבי הפעולה -  תיאור מהלך הפעילות על-פי השלבים כדלקמן:
1. הסטודנטית תבקש מהילדים לספר היכן הם גרים.
2. הסטודנטית תבקש מהילדים לספר על מקומות נוספים המוכרים להם.
3. הסטודנטית תבקש מהילדים להזכיר מקומות מסיפורי התורה שסופרו בגן.
4. הסטודנטית תבדוק את מידת התובנה של הילד באשר לקשר בין המקומות שגרים בהם היום ומקומות שחיו בהם אבותינו.
5. הסטודנטית תסכם את הפעילות בקריאת פסוקים מהחומש, שיש בהם 'הבטחת ה' לאבות'.
תגובה רגשית -  נבדקו תגובות הסטודנטיות לאחר הפעילות. מה למדה מהניסיון והאם קרו דברים בלתי צפויים?
הערכת יכולת הילדים -  נערך דיון האם הכירה הסטודנטית את יכולת הילד ומה היו הציפיות של הסטודנטית לגבי יכולת הילד: להביע את הקשר בין עבר והווה, להבין מושג היסטורי, להבין מפה, לזכור את התכנים של סיפורי התורה שסופרו בגן.
המלצות -  הסטודנטית נתבקשה להציע מסקנות ולחוות דעתה האם היא ממליצה לפעול בגישה זו של
D.A.P .

ממצאים  ודיון
בדקנו כמה מהסטודנטיות ביצעו את המשימות. מתוצאות המחקר מתברר שאחוז הסטודנטיות שביצעו את שלושת השלבים הראשונים ביחידת הלימוד היה גבוה מאוד.
שלב ראשון -  למשימה 'היכן הילד גר' התייחסו 96%  מהסטודנטיות.
שלב שני -  למשימה 'אלו מקומות מוכרים לילד בארץ' התייחסו 100%.
שלב שלישי -  למשימה 'אלו מקומות זוכר הילד מסיפורי תורה' התייחסו 96%.
נראה שלסטודנטיות היה קל לבצע את שלושת השלבים הראשונים כיוון שהן שאלו את הילדים שאלות בנושא הכולל מושגים המוכרים לילדים מהווי חייהם. דבר זה תואם את העקרונות של
PAD.
שלב חמישי -  המשימה 'לסכם ולקרוא פסוקים' בוצעה על-ידי 81%  מהסטודנטיות. תוצאה זו נמוכה יחסית מהשלבים הראשונים. הסטודנטיות נדרשו לסכם את הפעילות שנערכה עם הילדים וזו היתה פעולה הדורשת אינטגרציה של הנלמד והתלויה ביוזמתן ובשיקול דעתן.
שלב רביעי -  המשימה 'לבדוק את התובנה של הילד באשר להבנתו את הקשר בין המקומות במקרא ובימינו'.
 במשימה זו נמצא אחוז הביצוע הנמוך מכולם. רק 23%  מהסטודנטיות ביצעו אותה. שלב זה דרש מהסטודנטיות להתייחס לאופרציות חשיבתיות כמו השוואה, חשיבה אינדוקטיבית והסקת מסקנות. תהליכים אלה דורשים מהילד יכולת הפשטה במושגי זמן, דבר שנצפה מראש כמשימה קשה. נראה שהסטודנטיות הכירו בקושי זה ולכן רובן פסחו עליו.
בדיקת התגובה הרגשית אצל הסטודנטיות העלתה ש'התלהבות' היתה התגובה הרגשית הנפוצה ביותר -  46%.
לעומתן 35%  מהסטודנטיות טענו שנתקלו בקשיים, כגון: עיתוי העברת הפעילות וחוסר עניין של הילדים. יש לציין שחלק מהגנים היו גני טרום-חובה והפעילות נעשתה עם ילדים צעירים בני 4-3. אחוז קטן יותר -  15%  מהסטודנטיות, הביעו אכזבה מהידע של הילדים.
באשר להערכת יכולת הילדים לגבי הבנת מפה ולגבי הבנת מושג זמן היסטורי, התקבלו 19 הערות הערכה. מתוכן ציינו 52%  בסיפוק, שהילדים התמצאו והתלהבו מהשימוש במפה, 10%  העריכו בתמיהה את הידע הכללי של הילדים (היכרות עם ארצות הגובלות עם ישראל, הכרת מקומות בחו"ל, מפה דומה לגלובוס וכו'), 5%  ציינו שהילדים הבינו את הקשר בין המקומות המקראיים לבין אלה בימינו ו-5%  ציינו שהילדים הבינו מושגי זמן.
המלצות כל הסטודנטיות הגישו דו"חות וכולן ביצעו לפחות ארבע משימות. מתוכן טענו 73% שהן ממליצות על גישה זו המשתפת את הילדים בצורה פעילה.
לאחר הפעילות נתבקשו הילדים לצייר את 'מפת ארץ-ישראל', או למלא שמות מקומות במפה ששורטטה על-ידי הגננת.  היו ילדים שהתרכזו במפה של 'אז' -  מסע האבות והיו ילדים שציירו את יום העצמאות 'היום'.
חלק מהילדים הצליחו לצייר את הקווים הכלליים של המפה לבדם! חלק הצליחו למקם את האתרים של מסע האבות. מסקנתנו היא כי המפה 'מדברת' אל הילד(!) וכי היא מאפשרת לו ללמוד על העבר ולהביע את שמחתו על ההווה בדרכו האישית.
מסקנות
מהממצאים נראה שהסטודנטיות מבינות, כי בגיל הרך יש לקרב את התכנים הנלמדים לעולמו הקרוב של הילד. אולם לא נראה ניסיון אצל הסטודנטיות להתמודד עם תהליכים מופשטים. תוצאת השלב הרביעי במערך מחייבת את צוות הגיל הרך לתת את הדעת על הקושי של הסטודנטיות להבין מושגים הרחוקים מעולמו של הילד.
מוקדם מדי להסיק מסקנות מלאות לגבי לימוד יום העצמאות בגן, אך ברור מניסיון זה שצריך לסנן את הנושאים הנלמדים בגן וראוי לבחור בנושאים המתאימים לילדים. כללית, נראה שניתן לעסוק גם בנושאים מופשטים, כגון: דגל, תפילה לשלום המדינה וכו' ולהתאימם לילדים על-פי עקרונות
PAD. הדבר דורש מחשבה ותיכנון.
צוות הגיל הרך ממשיך בניסיון זה במסגרת הלימודים בקורס הדידקטיקה.


נספח 1
שיחה: בנושא יום העצמאות.
יחידה: הבטחת ה' לעם ישראל על ארץ-ישראל.
מקורות: ראה להלן.
אמצעי המחשה: מפת א"י.
מטרה כללית:הילד יכיר את הבטחת ארץ-ישראל לעם ישראל.
מטרות התנהגותיות:
הילד יספר על מקומות שהוא מכיר במדינת ישראל.
הילד יתן דוגמאות לאירועים ומצבים שהתקיימו אז ומתקיימים היום.
הילד יזהה מקומות שהוא מכיר במדינה כאותם מקומות שהובטחו לאבות על-ידי ה'.
מבוא:
אחד הרעיונות הבסיסיים שברצוננו להעביר לילדי הגן בקשר ליום העצמאות, הוא זכותנו לארץ, המעוגנת בהבטחת ה' לאבות.
כיוון המחשבה במערך זה הוא להתחיל מהמוכר לילד, מהקרוב אליו -  זיהוי מקום מגוריו והמקומות שהוא מכיר בארץ. נזכיר לו את סיפורי האבות הקרובים אליו מהווי הגן ואת סיפורי התורה המסופרים בגן. לבסוף נקשור את הרעיון המופשט 'הבטחת הארץ' לאותו מקום מוכר שהילד חי בו  היום.

מבנה השיחה -  הצעה למהלך
פתיחה:
 -  מי יכול לספר לי היכן הוא גר?
לאחר שהילדים יספרו את הידוע להם (רחוב, שכונה, עיר) תסכם הסטודנטית במשפטים, כגון: אנחנו גרים
בירושלים. הגן שלנו בירושלים. הנה יש לי פה מפה של ישראל והנה ירושלים.
 -  האם מישהו מכיר עוד מקומות מחוץ לירושלים?
הילדים יציינו מקומות ועל הסטודנטית לסמן את המקומות, במידת האפשר, על המפה.
 -  עכשיו יש לי שאלה קשה. זוכרים שסיפרנו בתורה על אברהם, יצחק ויעקב? האם מישהו זוכר מקומות שחיו בהם אברהם, יצחק ויעקב? בואו נסמן את המקומות על המפה.
(אם הילדים מתקשים לענות, יש מקום לרמוז להם או להזכיר להם מקומות, כגון: קרית ארבע, בית אל, באר שבע וכו').
 -  האם יש מקומות מאלה שהזכרתם עתה הכתובים בתורה?
 -  הראו את כל המקומות שסומנו על המפה ונסחו במשפט מסכם.
המקומות שהאבות גרו בהם אז והמקומות שאנחנו גרים בהם היום, נמצאים על אותה מפה של מדינת ישראל.
 -  אז בואו וראו -  יש לי פה חומש בראשית, אני מבקשת לקרוא לכם כמה פסוקים ממה שה' הבטיח לאבות.
כאשר ה' הבטיח את הארץ, הוא התכוון לארץ-ישראל שהם ישבו בה אז. וזו אותה ארץ שאנחנו נמצאים בה היום.
אנחנו גרים פה היום במדינת ישראל כי זה אותו מקום שה' הבטיח לנו.

נספח 2
דף עיבוד דוחות משוב של הסטודנטיות לאחר ביצוע הפעולה 
שם שלבי הפעולה תגובה רגשית הערכת יכולת הילדים המלצות 
 1 2 3 4 5 אכזבה התלהבות קושי אחר להבין קשר בין אז ועכשיו להבין מפה לזכור תוכן סיפור תורה להבין מושג הסטורי ממליצה על הגישה אחר 
                
                                                                                                       
                
הערות:    - צמוד למערך,  ס-שינוי סדר,  ר-הרחבה/הוספה,  ש-שינוי,  ט-השמטה הוראות לסטודנטית רצ"ב מערך פעילות לנושא: "ה' מבטיח את ארץ-ישראל לעם ישראל". עלייך לערוך פעילות זו עם קבוצה קטנה בגן בתיאום עם הגננת.
לאחר ביצוע הפעילות:
1. רשמי תיאור אובייקטיבי של הפעילות, כולל תיאור תגובות הילדים.
2. כתבי האם התרחשו דברים שלא ציפית להם? האם התעוררו קשיים?
3. סכמי מה למדת מניסיון זה. בהצלחה!

דף המקורות
ההבטחה לאברם
בראשית יב, ז: "וירא ה' אל אברם ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת".
בראשית יג, יד-טו: "שא-נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה, ונגבה, וקדמה, וימה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם".
בראשית יג, יז: "קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה".
ההבטחה ליצחק
בראשית כו, ג:  "גור בארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך".
ההבטחה ליעקב
בראשית כח, ד:  "ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך אתך לרשתך, את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוקים לאברהם".


* מתוך: דרך אפרתה ח, ביטאון מכללת אפרתה למורים, ירושלים.
8991
yluJ ,nerldihCgnuoY ,PAD drawoT gnivoM yllufsseccuS .V eornoM dna .J ,tliwrednaV2. מאמרה של ד"ר יעל דיין
           בנושא פורסם בהד הגן, כסלו תשנ"ח דצמבר 1997.

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד