החינוך בגיל הרך בתחילת האלף הש
החינוך בגיל הרך בתחילת האלף הש

דליה לימור, מנהלת האגף לחינוך קדם=יסודי

בשנת 2020 תיכון מהפכה במערכת החינוך ותפקיד בתי=הספר ישתנה באופן דרמטי וטראומטי, קובעים אנשי ארגון המהנדסים הארופאי בדו"ח אודות החינוך העתידי והשימוש בטכנולוגיית תקשורת להעברת מידע וחמרי לימוד באופן אישי וייחודי לתלמידים ICT (Information and Communications Technology).

באתר Education Now, מדווחים ג'נט ורונלד מוהם ומיקל מויינה על כינוס של 20 אנשי חינוך בכירים, שנערך באוניברסיטת נוטינגהם באוקטובר 1997, בו דנו בחינוך בשנת 2020. מדובר על שינוי במבנה המסורתי של המוסד החינוכי, על שינוי בתפקיד המורה ועל מעבר מהתייחסות ללמידה כאל תהליך של רכישת עובדות להפיכתה לתהליך של למידת פתרון בעיות, מבוססת על שאלות שמעניינות את הלומד. כל אלו יתרחשו לדעתם במרכזי למידה קהילתיים, שיפעלו שעות רבות ביממה ויועסקו בהם מורים שיאופיינו ביכולת להיות מנחה, מנטר ומניע - שלושת ה=M-ים: mentor, monitor and motivate.

השינויים הללו בתפיסת החינוך העתידי מבוססים על שלושת השינויים הסוציולוגיים של העת האחרונה והשפעתם על השינויים בחברה. השלושה הם: התפוצצות המידע, מהפכת טכנולוגיית התקשורת והמעבר לכלכלה גלובלית.

החברה כיום חייבת לבחון אם היא מכינה את אזרחי העתיד שלה לעתיד שנכון להם. אנחנו - באגף לחינוך קדם=יסודי - כאשר אנחנו מדברים על הפילוסופיה החינוכית המתאימה לגן של היום - מעלים לדיון את השאלה "לאיזה עולם עלינו להכשיר את הילדים של היום?" אנחנו שואלים את עצמנו איזו תשתית חינוכית תתאים להמשך דרכם של הילדים במבנים חינוכיים חדשניים שיקומו - אם אכן מסגרות ההמשך ישאלו את עצמן למה הן מכינות את התלמידים? אנחנו מנסים לברר לעצמנו גם באיזה אופן, על=פי אילו מודלים חינוכיים, באמצעות אילו דרכי הוראה, תוך שימוש באילו חומרים נוכל להשיג את המטרות החינוכיות האחרות שעומדות בפנינו כיום. ההתלבטות לגמרי לא קלה והתשובה לא זמינה. ישנם מספר מושגים שמנחים את הדיון שלנו.

· נראה לי שהמושג הראשון שיש לבחון הוא - מיומנויות יסוד או כישורי חיים. כאשר אנחנו מדברים היום על מיומנויות יסוד שיש להניח להן תשתית - יש לבחון אילו מיומנויות הילדים לומדים בגן ומה הם לומדים בבית - מול המחשב, מול הטלוויזיה, במשפחה ובקהילה. כאשר אנחנו מכניסים את המושג Equipped For The Future - EFF (מצויד לעתיד) - אנחנו שואלים מצויד במה?, מצויד לאיזה עתיד?, מהו טווח העתיד שאנחנו מדברים עליו?, האם אנחנו מדברים רק על עתיד קרוב - כלומר, מציידים ילד במושגים שיאפשרו לו להמשיך ללמוד גם מחוץ לכותלי הגן?, מציידים ילד במה שהוא זקוק לו בבית=הספר שממשיך את הגן או מציידים אותו בתשתית של כישורים מתאימים לעתידו כבוגר? כל שאלה כזו מובילה לאלטרנטיבות חינוכיות שמימושן יניב תפוקות שונות. כל בחירה של אלטרנטיבה מובילה למערך חינוכי שונה. גם כאשר פועלים בתוך מסגרת "הדגלים" שנקבעו על=ידי המשרד - השאלה רלוונטית, כי "הדגלים" קובעים את ההדגשים אולם אינם מפרטים ואינם מנתחים את הכישורים החיוניים להשגת המטרות.

 

· המושג השני שיש להתייחס אליו הוא תהליכי הוראה ותהליכי למידה ומה שביניהם. בפרדיגמה הפוסט=מודרניסטית בחינוך אנחנו מדברים על תהליך הלמידה ופחות על תוצריה. השאלה היא כיצד היחיד מגיע למענה ולא כיצד הוא שולף ממוחו "פתרון נכון, אמיתי ואובייקטיבי". למידה היא תהליך של בניית ייצוגים משמעותיים ושל מתן משמעות לחוויות אישיות. שאלה חשובה שעומדת כאן על הפרק היא הכשרת הגננות לשינוי בדפוסי ההוראה במטרה להבטיח הוראה קונסטרוקטיביסטית אמיתית. השאלה אינה רק של טכניקות הוראה או דידקטיקה עדכנית, השאלה היא גם של רמת הידע של הגננות ושל האחרים העוסקים בהוראה בגיל הרך - סייעות, מטפלות, משלימות.

 

· המושג השלישי דן בשאלת מתן הזדמנויות ללמוד. השאלה היא האם אנחנו מאפשרים לילדים סביבות למידה אופטימאליות אם אנחנו ממשיכים לשמור על יחס של מבוגר מקצועי אחד ומבוגר מסייע אחד - לשלושים וחמישה ילדים, כאשר אנחנו יודעים שיחס מבוגר/ילד - כדי שיהיה אפקטיבי - צריך לעמוד על 110 בגיל 6-5, על 16 בגיל 5-4 ועל 14 בגיל שנתיים. אנחנו גם דנים בשיפור מלאכת ההוראה ובשידרוגה. כמו כן עולה כיום שאלת הסביבה החינוכית הטובה ביותר שתעורר את הילדים ללמידת חקר וללמידה עצמאית.

 

· המושג הרביעי שיש לבחון הוא מידת החירות של הלומדים ללמוד מה שמעניין אותם ולבחור גם בנושאים שבהם למורה אין עניין או אין לו ידע. חירות זו מחייבת חיבור של המערכת למערכות מידע גלובליות שבהן יש ללמוד להשתמש. כאשר מדובר על ילדים קטנים, להם יכולת מוגבלת "לבחור" ולהבחין בין אמין ללא אמין - יש לבחון דרכים לצמצום טווחי החיפוש או למציאת דרכים להבטחת שליפת מידע מתאים להתפתחות הילדים.

 

התאמה אישית של קצב הלמידה כמו התאמה אישית של תכנים מעלה שאלות רבות באשר לארגון הלמידה - קביעת צוותים ללמידה אד הוק, קביעת צוותים הומוגניים או הטרוגניים, חד=גיליים או רב=גיליים?

 

· המושג החמישי שיש להתייחס אליו הוא שילוב טכנולוגיות מידע והוראת השליטה בכלים המתוחכמים לאיתור מידע, לעיבודו ולשילובו במעשה החינוכי. מדובר פה הן במה שהגננת מוצאת והן במה שהילד יכול לעשות בעצמו. שילוב טכנולוגיות מהווה חלק מתהליך העצמה ללומדים ומאפשר להם האצה של תהליכי למידה, שימוש בסימולציות מזורזות של תהליכים וקירוב של עולמות רחוקים לסביבת הלמידה הראשונית.

 

· כאן עולה השאלה מהי חברת העתיד? - האם החברה היא רק חברה מציאותית שקיימת בגן או אולי חברה וירטואלית איתה ניתן לתקשר? האם אנחנו רשאים להעמיד את הילדים הצעירים במבחנים החדשים הנדרשים מחברה וירטואלית שכזו? כבר היום אנחנו מקימים פרויקטים של קשר בין גנים בקהילות יהודיות שונות בעולם. הילדים נמצאים בקשר וירטואלי עם ילדים שלא פגשו מעולם, משוחחים אתם וחולקים אתם חוויות. טיפוח קשרים כאלו מחייב קידום נושא הקריאה לרמה יותר גבוהה והסטנדרטים של הכרת שמות האותיות והעשרת אוצר המילים לא יספיקו.

 

ערכים חדשים ואמונות חדשות, בצד ערכים קיימים ונכסי תרבות, שימור המסורת לעומת השתנות מתמדת ומהירה, סוציאליזציה מול אמצעי תקשורת שמכניסים לעולמו הקרוב של הילד עולמות רחוקים, תרבויות זרות ומערכות ערכים בלתי מוכרות בתרבותו - כל אלו הן דילמות שלא התמודדנו אתן בעבר וכיום הן לחם חוקנו. כל אלו מחייבים טיפוח של אוריינויות חדשות והטמעה של דרישות לימודיות גבוהות יותר. עולם חדש בפתח - יש למצוא מענה, לאומי או גלובלי? מציאותי או וירטואלי? מודרני או פוסט=מודרני? מוחלט או יחסי? מאורגן או כאוטי? קבוע או משתנה?

 

השאלות העומדות על הפרק הן לא רק לְמַה להכין את הילדים אלא גם כיצד להכין את הילדים? השאלה כיצד נכין את הילדים מעלה אצלנו שאלות באשר לשינוי דרכי ההוראה ושילובם של יסודות החקר והגילוי והוראה מותאמת התפתחות, אנחנו מדברים על שילובו של התיווך למכלול הפעילויות השוטפות ואנו מטמיעים תכניות לימודים חדשות בנושאים שונים ובתחומי דעת מגוונים. מכלול ההצעות לפעילות שיש כיום לגננות - עשיר ומעשיר ונותן תשובה לרבים ממאווייה של הגננת. התכנית כוללת כמובן גם את תכנית ההתערבות לקראת קריאה - פרויקט שנתמך על=ידי שרת החינוך והמנכ"לית. ניסוי החלוץ ייערך באלף כיתות=גן. הוא כולל הכשרה והדרכה של המפקחות, המדריכות והגננות ואנו מצפים לתוצרים בתחומים הקשורים לעבודת הגננת. כיום מתפתחת גישה של הערכה מותאמת התפתחות ואנחנו כמובן נאמץ את עקרונותיה ונבנה גם את תהליכי ההערכה בהתאם. העיסוק לקראת קריאה כמובן בא כתוספת למה שנעשה בגן והוא אינו הופך למוקד הפעילות - הוא משולב בתוכה.

דוברים רבים התייחסו היום לשאלות המבנים של מוסדות החינוך לגיל הרך ומידת יעילותם ומועילותם להשגת מטרות החינוך. בגן המסורתי, עם כל מה שטוב בו, יכולה גננת אחת לפעול במיטבה אולם היא חסרה את המשאבים ואת האמצעים שיש  למערכות גדולות יותר.

 

החטיבה הצעירה - שעיקרי הפילוסופיה החינוכית שלה לא נבחנו - אינה מספיקה מכיוון ששילובו של הגן במערך של בית=ספר משפיע על האווירה שבו ומדמה אותו ואת פילוסופיית החינוך שבו למקובל בבית=הספר.

 

כיום, אנו רואים באשכול גנים, ממשי או וירטואלי, מענה מתאים לחינוך לגיל הרך. באשכולות הללו ניתן ליצור רצף חינוכי גנִי - לילדים צעירים מגיל שלוש שנים ועד לגיל שש. ברשויות שיש להן עניין בכל הרצף ניתן לשלב מערכות ולהקים מערכת מגיל לידה עד שש - שבה אחראים ארגוני נשים או הרשות על תחילת הרצף ומשרד החינוך גל גילאי שלוש עד שש שנים - טווח הגיל בחינוך חובה חינם. במערכת הזו ניתן לאגם משאבים ולטפח צוותי מחנכים הפועלים יחדיו, איש איש ומומחיותו, לטובת כלל הצוות והלומדים. במערכת כזו אנחנו יכולים לעניין את ההורים ולשלבם בתהליכים ארוכי טווח ולאפשר להם להשפיע במשך תקופה משמעותית. במערכת כזו אנו רואים אפשרות לפתה את הפילוסופיות החינוכיות העדכניות עליהן דיברתי בתחילת דברי ולתת את השירות החינוכי=לימודי האופטימאלי.

 

מודלים חינוכיים חדשניים חייבים להיבחן לאורך זמן. אנו בונים כיום את המודל החדש עם מערכת בקרה פנימית. אני מקווה שנוכל להתייחס גם לבדיקה של מערכות אחרות.

 

כולי תקווה לעמוד כאן בעוד שלוש שנים ולדווח לכם על התוצאות של ההשוואה שעשינו בין המודלים הקיימים למודלים חינוכיים חדשים.

 

 

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד