תגובות בעקבות הכנס: לאן צועדים
תגובות בעקבות הכנס: לאן צועדים

בכנס, שמטרתו הייתה, כנראה, לדון במסגרות השונות, בהן לומדים ילדי גיל גן חובה, ולבחון אותן, הובא ייצוג הולם ומכובד לדגם אשכול הגנים ולדגם הגן העצמאי. מסגרות אלה הוצגו על=ידי הממונים הישירים עליהן. מן הראוי היה לתת במה לייצוג הולם גם לחטיבות הצעירות על=ידי הזמנתה של המפקחת הארצית לחטיבות הצעירות, להציג את הרציונל של החטיבות הצעירות וחתך ארצי ולא להשאיר את הצגת הנושא למפקחת גני=ילדים, שדיברה מנקודת הראות האישית שלה כמפקחת גני=ילדים רגילים המשמשת מפקחת גם בחטיבה צעירה אחת בירושלים.

כדי לקבל תמונה אמיתית שלמה ומייצגת על הנעשה בשטח ולקיים דיון מתוך רצון אמיתי ומקצועי לגבי השאלות כמו מה הן המסגרות הקיימות, או מה המסגרת האופטימלית לילדי הגן, מן הראוי היה לאפשר איזון בין הדוברים ולא ליצור תחושה של מגמתיות.

אנו, צוות מורות, גננות ורכזות חטיבות צעירות, שנכחנו בכנס, חשנו תחושה של תסכול רב, דבר שמביא אותנו לכתוב ולספר על החטיבות הצעירות כפי שאנחנו מכירות אותן.

חלקנו מחנכות בחטיבות שבהן כיתות האם דו=גיליות, ובהן נמצאים ילדים בני חמש וילדים בני שש, וחלקנו מחנכות בחטיבות שבהן כיתות האם הן חד=גיליות, והמפגש בין ילדי הגן וילדי כיתה א' מתרחש בלמידה ובמשחק משותף במרחב ובפעילויות שהמחנכות יוזמות. בשני הדגמים ניתנת לילדים הזדמנות לנוע על פני הרצף ההתפתחותי על=ידי חשיפה לפעילויות שונות, המותאמות לכלל הילדים ברצף התפתחותי 8-5.

אנו מאמינות שיש לאפשר לבני השש, כמו גם לבני החמש, ללמוד ולהתקדם על=פי יכולתם האישית, במסגרת התכנית המחייבת את בני גילם ומעבר לכך.

הרצף החינוכי והמפגש הרב=גילי מאפשרים למידת עמיתים ועבודה משותפת, הנותנת מענה להתפתחות ולשוני בהתפתחות הקוגניטיבית והרגשית של הילד וכן מענה לשונות בין הילדים.

השנתיים שבהן נמצא הילד בחטיבה לימודית אחת: במקום קבוע, עם אותה קבוצת ילדים וצוות חינוכי קבוע, נותנת לילד תחושת ביטחון ויציבות ומאפשרת לו להתפנות ללמידה וליהנות מהחוויות היום=יומיות.

חשוב לציין שהחטיבה הצעירה נמצאת בתוך בית=הספר ומהווה חלק אינטגרלי ממנו ולכן מנהלת בית=הספר, היועצת החינוכית, הפסיכולוגית ובעלי מקצוע נוספים כלולים בצוות החטיבה. הדבר מאפשר לקבל תמונה שלמה מזוויות ראייה שונות לגבי הילד, לתת לו ליווי מקצועי בתחומים שונים ולסייע ילדים הזקוקים לעזרה מיוחדת.

העבודה בצוות חינוכי גדול מאפשרת התפתחות מקצועית, עזרה הדדית ותחושה של שייכות, מחויבות ויחד.

כתבו: בנות הקורס לצוותים מובילים בחטיבות צעירות, שנה ג', מכללת "בית ברל"

לכבוד

גב' מרים סנפיר

עורכת "הד הגן"

שלום רב,

"... כי ילדי הגן אינם צועדים לבד"

נכחתי בכנס "לאן צועדים ילדי הגן?", ומצאתי שלא ניתנה בו כל אפשרות של ייצוג וביטוי הולם לחטיבות הצעירות. יתרה מזאת, הובאו בו נתונים לא מדוייקים וטיעונים חד=צדדיים. קשה היה להימלט מהתחושה שזהו כנס בעל מטרה פוליטית ברורה. ברשותך, אנסה כאן להגיב על הנאמר כי ילדי הגן אינם צועדים לבד... וגם הגננות אינן לבד.

עבדתי שנים רבות כגננת בגן חובה רגיל בכרמיאל. אני מכירה את גן=הילדים היטב ואת דרכי עבודתו. בניתי את המדור לגיל הרך במרכז הפדגוגי בכרמיאל ופיתחתי חומרי למידה לציבור הגננות.

בשנים האחרונות אני מרכזת את החטיבה הצעירה ב"תפן" ומדריכה בחטיבות הצעירות, לאחר שלימדתי הן כגננת והן כמורה.

נכחתי בכנס "לאן צועדים ילדי הגן?" והצטערתי שלא היה ייצוג וביטוי הולם לחטיבות הצעירות במושבים השונים. לכן אני מבקשת לשתף את משתתפי הכנס ודובריו ואת ציבור המחנכות, הגננות, המורות, המדריכות והמפקחות בחוויה שלי כמחנכת בחטיבה הצעירה.

אני מעידה, הן על סמך נסיוני הרב כגננת בגן הרגיל במסגרת החינוך הקדם=יסודי והן מנסיוני בהווה, כמנהלת וכמדריכה במסגרת החטיבות הצעירות בחינוך היסודי, על תרומתה של החטיבה הצעירה לילד: היא מאפשרת לו להתפתח בקבוצות למידה ומשחק רב=גיליות, בסביבה תומכת ומאתגרת במשך שנתיים או שלוש שנים.

לאור הניסיון שהצטבר אצלנו, ניתן לממש באופן מוצלח יותר את ניצני האוריינות המתפתחים בגן ובכך למזער את נזקי המעברים, זאת ללא הנתק המתרחש במעבר בין הגן לכיתה א', כפי שהוא מוכר במסגרות הרגילות. הגננת, שהיא גם בעלת הכשרה כמורה, יכולה להמשיך לכיתה א' ברצף לימודי וחברתי עם מחזור ילדי הגן שלימדה. דבר זה אינו מתאפשר במתכונת של הגן הרגיל, המנותק מבית=הספר.

הזמן שהילד לומד בחטיבה הצעירה מאפשר לצוות להכיר אותו לעומק ולעזור לו להתקדם בתוך טווח ההתפתחות הרצוי ולהגיע למימוש הפוטנציאל שלו במפגשים רב=גיליים מפרים.

החיים יחד של בני הגילים השונים מאפשרים להם להתנסות במיגוון תפקידים כחונכים וכחניכים, ותורמים לטיפוח דימוי עצמי גבוה, פיתוח לומד עצמאי, יוזם, בעל הנעה פנימית גדולה ושותף מלא בלמידה ומפתחים את כישוריו החברתיים של הילד.

היבט נוסף של תרומת החטיבה הצעירה הוא בפיתוח עבודת הצוות וקידום המקצועיות של כל אחת בו: גננת, מורה וסייעת. הגננת יוצאת מבדידותה המקצועית והמורה אינה מסתגרת מאחורי דלת הכיתה. כל אחת תורמת את תרומתה הייחודית ושותפה לפיתוח ראייה כוללת, המסייעת להתפתחותו של הילד.

אומנם יש צורך להעלות מידי פעם לשיח הציבורי ואף רצוי שזה יהיה לעיתים קרובות, נושאים מרכזיים בחינוך. מארגני הכנס ראויים לשבח על היוזמה שלהם בנדון. אלא שלצערי הרב, המועצה הציבורית לשלום הילד לא שקדה על קיום שיח ציבורי כן והוגן. היא נתנה במה רק לאינטרסים צרים ולצרכים פוליטיים חד=צדדיים מבלי שתינתן באופן הוגן אפשרות לאגף לחינוך יסודי והחטיבות הצעירות בו להציג את העובדות ואת האמת שלהן בנוגע לחטיבות הצעירות.

חבצלת פלד

כ"ט בטבת תשס"ב

            13 בינואר 2002

לכבוד

גב' מרים סנפיר, עורכת "הד הגן"

הסתדרות  המורים

בן סרוק, תל=אביב

שלום רב,

הנדון: תגובה לכנס שכותרתו "לאן צועדים ילדי הגן?"

שמעתי שאת עומדת לפרסם את תכני הכנס בחוברת "הד הגן" הקרובה. אודה לך אם תפרסמי גם את דברי שלהלן.

לצערי, הדברים שנאמרו בכנס בנושא החטיבות הצעירות אינם משקפים את המציאות היום=יומית שבה אני וחברותי לעבודה עושות. וחבל.

כגננת 20 שנה, כמרכזת חטיבה צעירה עשר שנים וכמדריכה, אני רואה בדברים אשר נאמרו בכנס פגיעה בחטיבות הצעירות והישגיהן.

הישגים אלה הם פרי תהליך מתמיד של עבודה מקצועית מאומצת.

תמהתני, כיצד זה המארגנים נתנו יד לכנס מגמתי כנגד החטיבות הצעירות. ומשביקשתי להגיב - קטעו את דברי לאחר המשפט השני!

כמי שמלווה את מערכת החינוך כ=30 שנה, אני מוצאת שיש יתרון לחטיבה הצעירה על פני הגן הרגיל, בכך שהחטיבה מבטיחה את רווחתו הרגשית של הילד, מאפשרת לו רצף חינוכי ונותנת מענה ליכולות שלו. הדברים מושגים באמצעות הגמשת המבנה הארגוני, התאמת ההוראה לילד וקביעות בדמויות החינוכיות. הדרך הרווחת במערכת הרגילה של שיוך ילד למסגרת של כיתה מסוימת רק על סמך תאריך הלידה שלו היא בלתי=הומאנית. בגן הרגיל הגננת עובדת לבד. אין עין מקצועית נוספת, שיכולה לראות את הילד בהיבטים נוספים, לתרום מהידע שלה וכישוריה ולהציע לו, לילד, חלופות, בעת הצורך. בחטיבה מתקיימת עבודת צוות במלוא מובן המלה. בחטיבה שלנו יש לילד אפשרות ללמוד ולהתקדם במסגרת שמיועדת לילדים מגיל גן חובה ועד כיתה ג'. אנו צוות המורכב ממחנכות החטיבה הצעירה (כיתות גן וא') עד ג', סייעת ומרכזת החטיבה הצעירה. כמו כן עומדים לרשותנו שירותי הצוות של בית=הספר (מנהלת, פסיכולוגית, אחות, רופא, הרכזות והמורות).

בחטיבה ילדים רבים מפתחים אט אט את הביטחון העצמי שלהם וילדים אחרים, שכבר בוטחים בעצמם, מבטאים את עצמם בתפקידים שבהם הם תומכים לצעירים, מנחים אותם ומהווים להם דגם חיקוי להתנהגות אחראית ובוגרת.

החטיבה גם מקרינה על כלל בית=הספר. כך, לדוגמה, תלמידי כיתות ה'-ו' בבית=הספר שלנו מגיעים לחטיבה פעמיים בשבוע לבוקר של תה וספרים ומקריאים סיפורים לילדי החטיבה. בכך הם לומדים לתרום לחברה, לתת ביטוי ליכולות הבין=אישיות שלהם ולפתח מיומנויות של תמיכה (במקום תוקפנות ואלימות, שעליהם אנו שומעים כל כך הרבה במסגרות הרגילות).

מומלץ לבקר בחטיבות צעירות וללמוד מקרוב על העשייה בהן.

אני מקווה שמארגני הכנס הנ"ל ימצאו דרך לתקן, ולו במעט, את העוול שנעשה בו לחטיבות הצעירות.

בברכה

                        רחל דסקל

                        אלפי=מנשה

                       

 

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד