חדשות האגודה הישראלית למען היל
חדשות האגודה הישראלית למען היל

ד"ר יעל דיין

חוקי הפיקוח על מסגרות חינוכיות

הנהלת האגודה החליטה לטפל השנה ב  קידום תהליכי האכיפה והפיקוח על מסגרות חינוכיות לתינוקות ופעוטות. כיום קיימים שני חוקים העוסקים בפיקוח: חוק הפיקוח על בתי=ספר וחוק הפיקוח על מעונות.

חוק הפיקוח על בתי=ספר קובע כי כל מסגרת בה שוהים מעל עשרה ילדים מעל גיל שלוש, חייבת בפיקוח משרד החינוך. בשנים האחרונות קיים פיקוח מטעם משרד החינוך גם על חלק מגני=הילדים לגילאי שנתיים, מכוח הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

חוק הפיקוח על המעונות קובע כי כל מסגרת בה שוהים יותר משני ילדים מגיל לידה עד שלוש, חייבת בפיקוח משרד העבודה והרווחה. מיותר לציין כי כיום לא אוכפים חוק זה ומסגרות רבות פועלות ללא כל פיקוח. משרד העבודה והרווחה מפקח רק על אותן מסגרות המבקשות "סמל מעון", שמשמעותו סבסוד בשכר הלימוד. רק 20% מהילדים בגילאי לידה עד שלוש נמצאים במסגרת שהיא תחת פיקוח. פרט לכך חוק הפיקוח על המעונות מ=1965 עוסק גם במעונות לקשישים, חוסים וכו' ואינו מתאים להגדרות הנדרשות למסגרות חינוכיות.

ב=25 באפריל 2002 התקיים דיון בנושא בוועדת הכנסת לקידום מעמד הילד שבראשות ח"כ תמר גוז'נסקי. הנהלת האגודה השתתפה בדיון והציגה דף עמדה. בדף העמדה מתריעה הנהלת האגודה על מציאות בה כל אדם יכול לפתוח מסגרת לתינוקות ללא כל פיקוח. בעוד כל בית עסק חייב ברשיון הפעלה, מסגרות לתינוקות פועלות ללא כל רשיון. זהו מצב מסוכן ובלתי נסבל שצריך לטפל בו בדחיפות. כמו כן יש לחוקק חוק נפרד לפיקוח על מסגרות חינוכיות לגילאי לידה עד שלוש. החוק צריך להגדיר מחדש מהי מסגרת חינוכית=טיפולית לתינוקות ולילדים בגיל הרך. כל מסגרת שתענה על הגדרה זו, תהיה כפופה לחוק זה ויהיה עליה לקבל "רשיון להפעלת מסגרת לגיל הרך". החוק יחול על כל מסגרת, ציבורית או פרטית, בה שוהים יותר משלושה ילדים. המסגרת תספק לתינוקות ולילדים שבה את התנאים להתפתחות תקינה ומתאימה מבחינה גופנית, שכלית, רגשית וחברתית.

כמו כן ייקבעו תנאים לפתיחת מסגרת: תנאים פיזיים (מרחב, בטיחות, ציוד כללי, ציוד חינוכי, סידורי שינה, מטבח, סידורי סניטציה וכו'), מספר ילדים מכסימלי במסגרת ומספר ילדים מכסימלי בקבוצה. חשוב לקבוע בחוק גם מיהו כוח האדם העובד עם תינוקות ופעוטות, הכשרתו, תקנים לשעות עבודה ולמספר העובדים בקבוצה, הדרכת עובדים תוך כדי עבודתם ואחריות על התקדמותם המקצועית. כמו כן חשוב לקבוע את תנאי השכר לעובדים - על=פי הכשרתם המקצועית, נסיונם ותפקידם, תוך שמירה על זכויותיהם הסוציאליות. כל מסגרת תנוהל על=ידי איש מקצוע בתחום התפתחות וחינוך תינוקות וילדים. כל מסגרת תשתייך למערכת פיקוח מקצועי: חינוכי=טיפולי, בטיחותי, תזונתי, תברואתי וכו'.

מטרתה של הצעת החוק היא לקדם את מעמד הילד וטובתו. חשוב לכן שהאחראי על יישום החוק יהיה משרד החינוך, שאוכלוסיית היעד שלו היא הילדים ולא משרד העבודה והרווחה, העוסק בעיקר במשפחות במצוקה ובנשים עובדות.

ח"כ גוז'נסקי הודיעה בסיום הדיון בוועדה כי תמשיך לטפל בנושא ברוח דף העמדה שהצגנו.

אנו שמחים לבשר שהכנסת אישרה ב=30 בינואר, בקריאה טרומית, הצעת חוק של ח"כ גוז'נסקי המחייבת את הממשלה להוסיף לדברי ההסבר המצורפים לכל הצעת חוק ממשלתית בעלת השפעה על מצבם וזכויותיהם של ילדים, מידע על מהות ההשפעה והדרכים למזער את הפגיעה בילדים.

הגיל הרך בחברה הערבית

הנהלת האגודה דנה במצב הילדים בגיל הרך בחברה הערבית. כידוע, קיים פער גדול בין השירותים הניתנים לילדים יהודים לבין אלה הניתנים לילדים ערבים. להלן מספר דוגמאות:

אחוז הילדים במסגרות חינוכיות שבפיקוח משרד החינוך: *

גיל

יהודים

ערבים

שנתיים

66.7

5.4

שלוש

81.9

33.6

ארבע

95.5

43.0

חמש

90.1

78.9

 

קיים פיגור ניכר ביישום חוק חינוך חובה חינם בגיל הרך בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב. מקרב הילדים הערבים בני 3 ו=4 בנגב, הזכאים להחלת חוק חינוך חובה חינם, רק כ=40% מקבלים את השירות הזה. בישובי הבדואים הבלתי=מוכרים שיעורם מצטמצם

                                     

* נתוני הטבלה מופיעים בשנתון הסטטיסטי "ילדים בישראל 2001" של המועצה הלאומית לשלום הילד.

עד כדי 15% בלבד. בישובים הלא מוכרים בנגב מתגוררים 6,000 ילדים בגילאים אלו, אך קיימים רק 26 גנים. בשבעת הישובים המוכרים קיימים 112 גנים לגילאי 4-3 ועדיין חסרים כ=80 גנים.

מספר הילדים הממוצע בכיתת גן בגן=ילדים יהודי הוא 19.8 ובכיתת גן ערבי 39.3. כמו כן קיים מחסור חמור במבנים מתאימים.

קיים מחסור גדול במשרות פיקוח על גני=הילדים בישובים הערביים. במסגרת החינוך הקדם=יסודי דרושות כ=23 משרות פיקוח.

לגילאים מתחת גיל 3 קיימים רק 15 מעונות יום. קיימות מסגרות פרטיות שאינן בפיקוח.

לאור החלטת הנהלת האגודה להמשיך וליצור קשרים עם ארגונים אחרים הפועלים למען הגיל הרך, הוזמן לישיבת ההנהלה נציג שתי"ל (שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים לשינוי חברתי) שדיווח על פעילות הארגונים העוסקים בקידום הגיל הרך בחברה הערבית. בעשור האחרון חלה התקדמות בתחום החינוך בחברה הערבית בעקבות פעילות של עמותות וארגונים שונים. שתי"ל הקימה קואליציה של כל הגופים הפעילים. לאור הלחץ שהופעל על=ידי הארגונים על משרד החינוך ומנהלי מחלקות לחינוך ברשויות המקומיות עלה בשנת 1997 מספר הילדים המגיעים לגן טרום=חובה ב=70%.

הנהלת האגודה ממשיכה ליצור קשרים עם ארגונים אחרים הפועלים למען ילדים בגיל הרך. יום העיון שנערך בדצמבר 2001, תחת הכותרת "לאן צועדים ילדי הגן'", עליו דווח בהרחבה בגיליון "הד הגן" הקודם, הוא דוגמה לשיתוף פעולה בין ארגונים שונים. חשיבותו של יום כזה היא בכינוסם יחד של אנשי אקדמיה, אנשי שדה, פוליטיקאים וקובעי מדיניות, במטרה לדון בהיבטים השונים המשפיעים על קביעת הקריטריונים לבחינת מודלים של גני=ילדים. קידום הילדים בגיל הרך יתרחש רק אם כל הגורמים יעבדו במשותף וישפיעו זה על זה ביישום התוכניות הטובות ביותר עבור הילדים.

כנס שנתי של חברי האגודה

הנהלת האגודה החליטה להקדיש את הכנס השנתי של חבריה לנושא "התמודדות ילדים, הורים ומחנכים עם מצבי חירום". נושא ההתמודדות עם מצבי חירום הפך לצערנו לנושא מרכזי בחודשים האחרונים. עקב כך החליטה הנהלת האגודה להפוך את הסוגיה לנושא המרכזי של הכנס השנתי שלה. הכנס מתוכנן ל=23 בספטמבר 2002 - חול=המועד סוכות. הפסיכולוגית ד"ר קלודי טל, חברת ההנהלה, לקחה על עצמה את אירגון הכנס. המעוניינים לעזור, להציע הצעות לנושאים או למרצים, יוכלו לפנות אליה ויתקבלו בברכה.

חדשות אומ"פ

עורכת כתב=העת של אומ"פ, International Journal of early childhood, מזמינה חברים לשלוח מאמרים לגיליון הבא. הגיליון יעסוק בסוגיית האלימות בחיי ילדים - מדיניות חברתית, תוכניות, גישות לקוריקולום ומחקרים.

הגיליון שיצא לאחרונה עוסק באוריינות ובמשחק. כתב=העת יוצא לאור פעמיים בשנה.

חברי האגודה מוזמנים לחתום על מינוי לשנת 2002. מחיר המנוי - 15 דולרים.

כנס עולמי של אומ"פ יערך בין 7 ל=11 באוקטובר בדרבן שבדרום=אפריקה. פרטים על הכנס ניתן למצוא באתר האינטרנט:

אנו פונים לכל חברי האגודה לשלוח את דמי החבר לשנת 2002. כמו כן פונים בקריאה לכל מי שעדיין אינו חבר באגודה להצטרף אליה.

את דמי החברות ניתן להעביר באמצעות המחאה על סך 50 שקלים, לפקודת "האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך", לכתובת: פנינה מדליון, רח' בן צבי 20, פתח=תקווה 49375, בצירוף פרטים אישיים.

 

                  

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

התחל עצור
8
26/10/2020
בקרת תקן ומבחני מיצ"ב לא יתקיימו בשנה"ל ...
8
25/10/2020
בימים האחרונים החלו להיכנס לגנים בקרים מטעם משרד ...
8
21/10/2020
ועדת חינוך משותפת
8
15/10/2020
הסדרת העבודה של הסגל האקדמי
8
15/10/2020
ברצוני לעדכן אתכם כי הסתדרות המורים מקיימת ...
שלבי חינוך
דלג על שלבי חינוך
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד